สมัครบัตร เครดิต

สมัครบัตรเครดิต

สมัครบัตร เครดิต

สมัครบัตรเครดิต 1

สมัครบัตร เครดิต คือ บัตร ที่ ทาง ธนาคาร หรือ สถาบัน การเงิน ต่างๆ ออก ให้แก่ ลูกค้า ที่มี รายรับ ต่อเดือน เข้าเกณฑ์ เพื่อนำมา ใช้จ่าย แทน เงินสด ล่วงหน้า หรือ ที่เรียกว่า เครดิต ซึ่ง ธนาคาร จะออก วงเงิน ให้ ในบัตร เครดิต ประมาณ 3 เท่า จาก ยอดเงินเดือน ของคุณ สามารถ ใช้จ่าย รับบริการ ชำระค่าสาธารณูปโภค เดินทาง ท่องเที่ยว

ซื้อของ ออนไลน์ และ ใช้จ่าย สินค้า ที่มี ราคาสูง ที่ต้องใช้ ระยะ เวลานาน ถึงจะ ซื้อได้ แต่ สมัครบัตร เครดิต สามารถ จ่าย หรือ ชำระ ให้ได้ โดย ผู้ถือ บัตรเครดิต ยังไม่ต้อง ชำระเงิน ณ เวลานั้น แต่ สามารถ ชำระเงิน ได้ใน เดือนถัดไป หรือ ทำการ แบ่งผ่อน ชำระ แต่ การเลือก การแบ่ง ผ่อนชำระ นั้น มักจะ ถูกคิด ดอกเบี้ย ซึ่ง ผู้ถือบัตร จะเสีย ดอกเบี้ย จนกว่า จะยอดค้าง ชำระ จะเป็น ศูนย์

ประเภทบัตรเครดิต

สามารถ จําแนก บัตรเครดิต ตาม รูปแบบ การ ใช้งาน โดย สามารถ จําแนก ตาม รูปแบบ การใช้งาน ได้ 2 ประเภท คือ บัตรเครดิต เพื่อธุรกิจ และ บัตรเครดิต ร่วม

สมัครบัตรเครดิตเพื่อ ธุรกิจ (Business Card/Corporate Card) เป็น บัตรเครดิต ที่ ผู้ประกอบ ธุรกิจ บัตรเครดิต ออกให้ ตาม ความประสงค์ และ คําขอ ของหน่วยงาน ราชการ หน่วยงานรัฐ หรือ บริษัท โดย หน่วยงาน หรือ บริษัท

ที่ขอบัตร จะเป็น ผู้รับผิดชอบ ชําระหนี้ ที่เกิดจาก การใช้ บัตรเครดิต เช่น บริษัท อาจขอ ทําบัตรเครดิต ให้กรรมการ บริษัท ถือไว้ เพื่อ ใช้ใน การเลี้ยง รับรอง ลูกค้า เป็นต้น 

สมัครบัตรเครดิตร่วม(Co-Branded) ที่ ธนาคาร ออกร่วม กับ บริษัท หรือ ร้านค้า เป็น บัตรเครดิต ที่ ออกโดย ธนาคาร ร่วมกับ บริษัท หรือ ร้านค้าที่ เป็นพันธมิตร เพื่อ ให้ผู้ ถือบัตร เครดิต ได้รับ ส่วนลด หรือ สิทธิพิเศษ จากการ ใช้บัตร ที่บริษัท หรือ ร้านค้านั้นๆ

สมัครบัตรเครดิต 01212

ทำไมสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน

1. มีประวัติการค้างชําระหนี้อยู่ในเครดิตบูโร

โดยทาง เครติตบูโร จะทํา หน้าที่ ในการ เก็บรวบรวม ข้อมูล เครดิต ซึ่ง มีทั้ง ประวัติการ ชําระหนี้ ที่ดี และ ไม่ดี ของเรา ตามที่ สถาบัน การเงิน แต่ละแห่ง ส่งข้อมูล มา ให้ทุกๆ เดือน  หาก

สถาบัน การเงิน ตรวจพบว่า เรามีประวัติ การค้าง ชำระหนี้ หรือ มีการ ผิดนัด ชําระหนี้ กับสถาบัน การเงิน อื่นๆ มาก่อน ก็อาจ ปฏิเสธ การสมัครนั้น 

แนวทาง การแก้ไข ปัญหา การค้าง ชําระหนี้ ก็คือ ติดต่อ ไปยัง สถาบัน การเงิน ที่เรา เคยเป็นหนี้ เพื่อ ชําระหนี้ ที่ค้าง ให้หมด จน ยอดหนี้ เป็น 0 บาท หลังจากนั้น รอจนครบ 3 ปี  เพื่อให้ ประวัติ เสียเหล่านั้น ทยอยลบ ออกไป และ เริ่ม

สร้าง ประวัติใหม่ สร้าง วินัยที่ดี ชําระหนี้ให้ตรง เวลา ไม่ผิดนัด ชําระหนี้ อีก เพราะ ทุกความ เคลื่อนไหว ในการ ชําระหนี้ ของเรา จะถูกจัดเก็บ ไว้ ตลอด

2. รายได้ประจําไม่ถึงเกณฑ์ที่แบงค์ชาติกําหนด 

ผู้สมัคร จะต้องมี รายได้ ขั้นต่ำ อยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน หรือ

180,000 บาทต่อปี แต่อาจมี บางสถาบัน การเงิน ที่ระบุว่า เพียงมี รายได้ ตั้งแต่ 10,000 บาท ต่อเดือน ก็สามารถ ยื่น

ใบสมัคร บัตรเครดิตได้ ในส่วนของ เงินเดือน แหล่งที่มา ของ เงินเดือน ทาง ธนาคาร จะตรวจสอบ ว่าคุณ มีรายได้

มาจาก อะไร และ ผ่าน ช่องทางใด ซึ่ง สําหรับ คนที่ ได้รับ เงินเดือน โดยการโอน เข้าบัญชี ธนาคาร อัตโนมัติ ทุกๆ เดือน ก็จะ สามารถ พิสูจน์ แหล่งที่มา ของ รายได้ ได้ ง่าย 

3. บางกลุ่ม อาชีพ มีรายได้ ไม่แน่นอน 

คุณสมบัติ ของ ผู้สมัคร บัตรเครดิต ที่ถูก กําหนด ในส่วน ของ อาชีพ คือ

พนักงาน ราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ พนักงาน บริษัท เอกชน และ เจ้าของ กิจการ โดย ส่วนใหญ่ มักจะ ได้รับ เงิน

เดือน โดย การโอน ผ่านบัญชี ธนาคาร ส่วนผู้ที่ ประกอบ อาชีพ อิสระ เช่น ค้าขาย หรือ ฟรีแลนซ์ จะเป็น อาชีพ ที่จัด อยู่ใน กลุ่มที่ มีรายได้ ไม่แน่นอน ทําให้ โอกาส ในการ พิจารณา อนุมัติ บัตรเครดิต มีน้อยกว่า กลุ่ม อาชีพ พนักงาน บริษัท

4. เบอร์ โทรศัพท์

ไม่สามารถ ติดต่อได้ และ ไม่มี ที่อยู่ เป็น หลักแหล่ง ทางธนาคาร ต้องการ ปล่อยสิ้นเชื่อ ให้กับ ผู้

ที่ มีความ น่าเชื่อถือ ไม่เป็น บุคคล ล่องลอย และ สามารถ ติดต่อ ได้ง่าย

เมื่อ ผ่านการ พิจารณา คุณสมบัติ ใน ขั้นตอนแรก แล้ว ทางธนาคาร จะต้อง มีการ โทรหา ผู้สมัคร เพื่อ ยืนยัน ข้อมูล

ถ้าหาก เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถ ติดต่อได้ ภายใน 1- 3 ครั้ง ก็อาจ ถูกปฏิเสธ การสมัคร ได้เช่นกัน

5. เอกสาร

ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เราต้อง ใส่ใจ ทุกราย ละเอียด ในการ กรอกข้อมูล ลงใน ใบสมัครฯ เช่น • ลายเซ็น ต้องเหมือนกัน ทุกจุด • ต้องระวัง ไม่ให้ มีรอย ลบ หรือ รอยขีด ฆ่าเยอะ จนเกินไป และ ไม่ควร ใช้น้ำยา ลบคำผิด • หากต้องการ แก้ไข จุดที่ ผิดพลาด ควร ขีดฆ่า และ เซ็นชื่อ กำกับ ทุกครั้ง • นอกจากนั้น เอกสาร แนบอื่นๆ ก็มีส่วน สําคัญ เช่น สําเนา บัตรประจํา ตัวประชาชน ต้องชัดเจน ไม่ตํา หรือ เข้ม จนเกินไป สําเนา หน้าสมุด บัญชี ต้อง

มองเห็น ตัวเลข บัญชี ชัดเจน สําเนา Statement ต้อง ครบทั้ง 3 – 6 เดือน ย้อนหลัง ตามที่ ธนาคาร กําหนด หรือ

สลิป เงินเดือน ย้อนหลัง ต้องไม่เกิน 3 เดือน เป็นต้น 

6. เคยสมัคร

บัตรเครดิต แล้ว ถูกปฏิเสธ หรือ มีบัตร แต่ ยกเลิก ยัง ไม่ถึง 6 เดือน จะ แบ่งออก เป็น 2 กรณี คือ 

  • เคยสมัคร บัตรเครดิต แต่ ไม่ผ่าน จะต้อง รอ 6 เดือน นับตั้งแต่ วันที่ ทำการ สมัครบัตร ครั้งแรก 
  • เคยสมัคร บัตรเครดิต และ ได้รับ อนุมัติ เรียบร้อยแล้ว แต่ ยกเลิก บัตรไป กรณีนี้ ต้องรอ 6 เดือน จึงจะ ทําการ สมัครใหม่ ได้อีกครั้ง

7. มีวงเงิน

สินเชื่อ อื่นๆ อยู่แล้ว จนเกิน ความสามารถ ในการ ชําระหนี้ สมมติว่า ผู้สมัคร มีสินเชื่อ อื่นๆ ที่ไม่ใช่ บัตรเครดิต เช่น กู้ซื้อบ้าน ผ่อนรถยนต์ ฯลฯ เพราะ ภาระ หนี้สิน ที่มีอยู่

ในขณะนั้น อาจเกิน ความสามารถ ในการ ชําระหนี้ ของคุณ โดยที่ ทางธนาคาร แต่ละแห่ง จะตรวจสอบ ภาระ

หนี้สิน ทั้งหมด ของ แต่ละคน ที่ผ่าน เข้ามา ในเครดิตบูโร เพื่อดู ความ น่าจะเป็น ในการ ชําระหนี้ ที่กําลัง

จะเพิ่ม เข้ามาอีกได้ ก่อนที่ จะทําการ อนุมัติ บัตรเครดิต

8. ไม่เคยมี ประวัติ

บัตรเครดิต หรือ การขอ สินเชื่อ ที่ไหนมาก่อน เพราะทาง ธนาคาร จะไม่สามารถ เช็คประวัติ ข้อมูล ทางการเงิน ของเราได้ ซึ่ง เท่ากับว่า ไม่สามารถ

ตรวจสอบ ความ น่าเชื่อถือ ของการ เป็นผู้ ถือบัตร เครดิตได้ ก็อาจ ปฏิเสธ การสมัคร ของเรา ได้เช่นกัน